Waardes en beginsels:
Waardes en algemene beginsels wat geldend behoort te wees, is

 1. Respek vir fundamentele menseregte.
 2. Respek vir opvoeders.
 3. Aanvaarding vir multikulturaliteit en diversiteit.
 4. Respek vir die omgewing en skoolgeriewe.


Die basis vir goeie gedrag:
‘n Belangrike fokusverskuiwing in die effektiewe hantering van leerdergedrag, is  die ontwikkeling en bestuur van positiewe verhoudings tussen kinders onderling, asook tussen kinders en volwassenes. As basis vir die bou van verhoudings is ‘n klimaat van vertroue en begrip vir mekaar noodsaaklik en dit moet deur die hele skool en klas ontwikkel en geïmplementeer word. Indien dit die geval is, sal wedersydse respek, omgee, kennis van mekaar se gevoelens, ‘n “ek behoort aan”-gevoel en die gereedheid om verantwoordelikheid vir eie besluite en dade te neem, makliker bereik kan word.
 
Skole het ‘n belangrike taak om kinders te leer om te onderskei tussen aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag. Geleentheid moet ook gebied word vir die ontwikkeling van insig en leer. In ‘n positiewe skoolsituasie word ‘n verbreking van skoolreëls dus nie net beskou as ‘n negatiewe handeling teenoor die skool nie, maar as ‘n negatiewe handeling teenoor medeleerders en onderwysers en die vertroebeling van onderlinge verhoudings. In ‘n positiewe skoolklimaat is skoolreëls instrumenteel tot die geheelontwikkeling van die leerder.
 
Omvang van ‘n gedragskode:

 • Geen leerder word vrygestel van die verpligting om die gedragskode na te kom nie.
 • Dit is egter belangrik dat die hele skoolgemeenskap bewus moet wees van waar en wanneer die skool se gedragskode van toepassing is, nl:
 1. Op skooleiendom voor, tydens en na skoolure.
 2. Tydens alle skoolaktiwiteite – op of buite skooleiendom.
 3. Buite skooleiendom, wanneer die leerder identifiseerbaar is op grond van skooldrag.
   

Doelstellings van ‘n gedragskode:

 • Om d.m.v. ‘n dissiplinestelsel ‘n kultuur van onderrig en leer binne ‘n skool te skep, deur alle  leerders se reg op effektiewe onderrig, hul reg op menswaardigheid en reg op veiligheid te beskerm.
 • Om ‘n duidelik gedefinieerde uiteensetting te gee van die gedrag en optrede wat van leerders verwag word ten einde hulle in staat te stel om hul gedrag dienooreenkomstig aan te pas.
 • Om konsekwente en eenvormige optrede in geval van oortredings uit te spel en sodoende by leerders ‘n gevoel van sekuriteit te bewerkstellig, deurdat dit vir almal duidelik sal wees wat van hulle verwag word.
 • Om te dien as ‘n meetinstrument vir regverdige en redelike optrede.
 • Om die daaglikse funksionering van die skool te rig en aktiwiteite binne ‘n ordelike bestel tot uitvoer te laat kom.
 • Om ‘n veilige omgewing vir leerders en opvoeders te bewerkstellig.
 • Om die doelstellings, soos geformuleer in die skool se missiestelling, te ondersteun.
   

Die Skoolhoof:

 • Primêr daarvoor verantwoordelik om die konsep van positiewe gedrag binne die skoolopset te vestig.
 • Verseker dat alle personeel, ouers en leerders kennis dra van beleidstukke oor positiewe leerdergedrag.
 • Verseker dat beleid ten opsigte van dissiplinêre maatreëls uitgevoer word.
 • Verseker dat leerdergedrag en leerdersake gereeld bespreek word.
 • Verseker dat rekord gehou word van leerdergedrag.
 • Reël personeelontwikkelingsessies oor die hantering van leerders se gedrag.
 • Reël onderhoude met ouers oor die vordering en gedrag van leerders.
 • Sorg dat die skool oor ‘n goeie oriënteringsprogram vir nuwe leerders (veral gr 8) beskik.
 • Verseker regverdige en konsekwente hantering van leerders.
   

 

Die Adjunkhoof/Departementshoof:

 • Verantwoordelik vir die toepassing van dissipline.
 • Staan die skoolhoof by in die uitvoering van pligte om ’n skoolkultuur van positiewe dissipline te skep.
 • Staan die skoolhoof by in die voorsiening van leerderondersteuning en -leiding tov goeie dissipline.
 • Toesighouding oor die verteenwoordigende raad van leerders.
 • Verantwoordelik vir die toesighouding en mentorskap van ‘n leierprogram.
 • Verantwoordelik vir gereelde formele vergaderings met graadhoofde, senior opvoeders, faseleiers, ens.
 • Lei besprekings oor dissiplinêre tendense en bekommernisse in die skool.
 • Gee terugvoering oor OOS-aanbevelings en -intervensie.
 • Skakeling met multifunksionele spanne by distriksentrums, gemeenskapsorganisasies en NRO’s.
   

Graadhoof/Senior Opvoeders:

 • Reël gereelde geskeduleerde vergaderings met graad-, leerarea- en/of fase-opvoeders.
 • Hou besprekings om moontlike verwysings na die onderwysondersteuningspan (OOS) te identifiseer.
 • Reël onderhoude met ouers om leerdergedrag en  -behoeftes te bespreek.
 • Beheer en bestuur die administratiewe stelsel van dissiplinêre verwysings en intervensies.
 • Rapporteer aan SBS oor dissiplinêre tendense en bekommernisse.
   

Take en verantwoordelikhede van die Opvoeder:

 • Skep ’n leerdergesentreerde klaskamer waar besprekings toegelaat word tussen leerders, maar laat dit geskied op ’n gefokusde en ordelike manier.
 • Berei goed voor sodat lesse vlot kan verloop en dissipline makliker toegepas kan word.
 • Verwag samewerking van leerders. Wanneer “boeke uitgehaal moet word”, moet die instruksie uitgevoer word. Wag totdat dit gebeur!
 • Moenie dreigemente maak wat nie uitgevoer kan word nie.
 • Moenie net kritiek lewer nie. Wanneer kommentaar op die leerder se werk gelewer word, onthou om die leerder ook te prys.
 • “Straf” slegs in ooreenstemming met die leerdergedragskode van die skool en die klaskamergedragskode.
 • Maak seker dat die oortreder aangespreek word. Die klas as ’n geheel word nie gestraf nie. Dit is onregverdig en mag nie gebeur nie.
 • Moenie toelaat dat ’n ry by u lessenaar vorm wanneer u boeke nasien nie. Tyd word verkwis en die moontlikheid is sterk dat dissiplineprobleme sal ontstaan.
 • Moenie sit wanneer u onderrig nie. Beweeg rond en neem leerders waar terwyl hul groepaktiwiteite doen.
 • Nader die OOS vir advies en ondersteuning oor intervensies en om spesifieke leerderbehoeftes te hanteer.
 • Die Skoolbestuurspan is daar om u by te staan. Kry eerder hulp as om toe te laat dat dissiplinêre probleme ontwikkel.
   
    

Take en verantwoordelikhede van die Adviesraad:

 • Verantwoordelik vir die ontwikkeling en gereelde hersiening van die leerdergedragskode in samewerking met ouers, opvoeders en leerders.
 • Verantwoordelik vir die daarstelling van ‘n gedissiplineerde en doelgerigte omgewing om onderrig en leer te verseker.
 • Verseker dat die dissiplinêre praktyke by die skool binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse Grondwet en die S.A. Skolewet geskied.
 • Wys ‘n dissiplinêre komitee aan.
 • Hou billike verhore waar gefokus word op positiewe intervensie as helende opsie.
 • Hou volledige notule van dissiplinêre verhore.
 • Hou gereelde vergaderings met ouers om dissiplinêre aangeleenthede te bespreek
   

Take en verantwoordelikhede van die Verteenwoordigende Raad van Leerders:

 • Bevorder goeie dissipline in klas en op skoolterrein.
 • Sorg vir ‘n netjiese en skoon klaskamer.
 • Bevorder klaskamertrots.
 • Monitor klasbywoning.
 • Skakel met klasopvoeders oor leerdersake en leerdergriewe


pdf icon Download English version

Kontak Ons | Contact Us

Posbus 306
Loopstraat 47
Longacres
Langebaan, 7357

P.O. Box 306
47 Loop Street
Longacres
Langebaan, 7357

Facebook

Instagram

Longacres Private School Langebaan YouTube channel

covid 19