POSITIEWE DISSIPLINE: OUERS SE ROL
 
Die laerskoolleerder:

 • Ken die skool se gedragskode en moedig u kind aan om dit te onderhou.
 • Versterk die gedragskode deur primêre verantwoordelikheid vir u kind se dissipline te aanvaar.
 • Skep ‘n geborge atmosfeer vir u kind sodat hy/sy positief kan groei en ontwikkel.
 • Verseker u kind se gereelde en stiptelike skoolbywoning. Kommunikeer redes vir u kind se afwesigheid met die skool.
 • Voer gereeld gesprekke met u kind oor sy skooldag. Kinders het altyd die behoefte om gebeure by die skool met u te deel.
 • Leer u kind se opvoeder ken. ‘n Goeie oueropvoederverhouding verseker ‘n gelukkige kind met ‘n sterk geborgenheidsin. Dit is voordelig wanneer manipulerende gedrag ondersteuning en regstelling benodig.
 • Versterk leer tuis deur u kind se huiswerk na te gaan.
 • Wees betrokke deur sy/haar akademiese en buitemuurse aktiwiteite te ondersteun.
 • Luister met ‘n oop gemoed na u kind en die opvoeder. Waak daarteen om bevooroordeeld te wees en soek altyd na ‘n wen-wenoplossing. 
 • Leer kinders om positiewe oplossings vir probleme wat hulle daagliks beleef te vind en om konfrontasie sonder geweld te hanteer.
   


Die hoërskoolleerder:

 • Ken die skool se gedragskode en moedig u kind aan om dit te onderhou.
 • Versterk die gedragskode deur primêre verantwoordelikheid vir u kind se dissipline te aanvaar.
 • Skep ‘n geborge atmosfeer vir u kind sodat hy/sy positief kan groei en ontwikkel.
 • Wees betrokke in u kind  se lewe. Wees bewus van wat in sy/haar lewe aangaan. Wees ingelig oor die adolessent se ontwikkeling ten einde te verseker dat u die gedrag beter sal verstaan.
 • Ruim kwaliteittyd in vir u kind. Adolessensie is ‘n tyd waar die tiener hom/haar “losmaak” van familie en meer tyd met vriende en die skool bestee. Tyd met familie en ouers is egter uiters belangrik vir die emosionele en sosiale ontwikkeling van u kind.
 • Luister eerder as praat. Adolessente wil hulle laat geld en uitdrukking gee aan hul gevoelens. Gee erkenning hieraan, luister met begrip en dien as rigtinggewer.
 • Positiewe versterking vir positiewe gedrag! Versterk positiewe gedrag – dis meer effektief as kritiek. Verkleinerende taal kwets die adolessent se gevoelens en selfbeeld. Die beste instrumente tot u beskikking om sinvolle verhoudings te bou is liefde, omgee, sensitiwiteit, bemoediging, begrip en kommunikasie, aandag, waardering en aanvaarding.
 • Leer u adolessent dat regte en verantwoordelikhede saamgaan. Bied hulle toenemende regte en maak hulle deel van besluitnemingsgesprekke. Ontwikkel hulle vaardighede in die maak van keuses, probleemoplossing en besluitneming.
 • Moedig hulle aan om by gemeenskapinisiatiewe betrokke te raak. Die adolessent se gevoel van eiewaarde word ontwikkel deur betrokkenheid by gemeenskapsinisiatiewe. Dit verskuif die fokus van die eie ek en ontwikkel  medemenslikheid.
 • Bou herinneringe met u kind.
 • Wees bewus daarvan dat u gevoelens ‘n effek het op u kind. Die wyse waarop u dit hanteer, sal begrip vir ander se emosies by u kind ontwikkel.
 • Bly op hoogte van die leefwêreld van u adolessent deur gereelde gesprekvoering met ander ouers en/of professionele persone. Ken die gevaartekens van die “kind in krisis” en tree betyds op.

Prosedure van die dissiplinêre proses:
 
1. Ondersoek na beweerde ernstige wangedrag
• ‘n Bewering van ernstige wangedrag deur ‘n leerder, moet skriftelik by die skoolhoof aanhangig gemaak word. Hierdie bewering moet dan ondersoek word.
• Die beginsel dat ‘n persoon onskuldig is totdat hy/sy skuldig bewys is, moet deurentyd gehandhaaf word deur die ondersoeker. Die toepassing van hierdie beginsel is onderworpe aan die bepalings van wetgewing en protokol soos aanvaar deur die WKOD.
• Onderhoude met getuies moet in die belang van deursigtigheid en vir doeleindes van verdere navrae opgeteken word. Die handhawing van vertroulikheid is van die uiterste belang.
• Getuies mag nie geïntimideer en/of beïnvloed word nie. Getuies moet ook nie afgerig of voorgesê word oor wat om te getuig nie.
• Omsigtigheid moet aan die dag gelê word wanneer jong kinders betrokke is. Aggressiewe konfrontasie of aandrang op bekentenis moet vermy word.
• Die beweerde oortreder moet die geleentheid gebied word om ondersteuning van sy ouers te versoek wanneer daar van hom/haar verwag word om ‘n verklaring af te lê wat inkriminerend kan wees.
 
1. Kennisgewing van die verhoor
• Regverdigheid behels dat die beweerde oortreder geleentheid gebied moet word om gehoor te word en ook behoorlik kennis moet ontvang van die verhoor.
• ‘n Kennisgewing oor die verhoor moet vyf (5) werksdae voor die verhoor skriftelik aan die ouers en die leerder gelewer word.
• Die kennisgewing moet  inligting oor die beweerde oortreding bevat asook inligting oor die datum, tyd en plek van die verhoor.
• Die leerder wat aangekla word, moet die geleentheid gebied word om sy/haar kant te stel en ook getuies te roep.
• In gevalle waar ‘n leerder as voorkomende maatreël, op grond van ernstige wangedrag, met onmiddellike effek geskors word, moet kennisgewing van ‘n dissiplinêre verhoor sewe (7) skooldae voor die verhoor geskied.
 
1. Dissiplinêre komitee
a. ‘n Dissiplinêre komitee, bestaande uit ten minste twee lede van die adviesraad asook die hoof, tree op as ‘n onpartydige tribunaal in die verhoor van die klag wat teen ‘n leerder ingebring is.
b. Die persoon wat die ondersoek voorafgaande tot die verhoor gedoen het, mag nie deel vorm van
c. Die tribunaal nie.
Besluite wat deur die tribunaal geneem word, moet in goedertrou en sonder vooroordeel geskied.
a. Die tribunaal behoort
• na albei partye te luister.
• ‘n oop gemoed en onpartydigheid te handhaaf.
• slegs relevante inligting in oorweging te neem.
• ‘n redelike besluit te neem, gebaseer op feite.
• nie staat te maak op hoorsê nie.
a. Optrede by die aanvang van die verhoor:
• Stel vas of die leerder en sy/haar ouers die geskrewe klag ontvang het, dit gelees het en dit verstaan. Geleentheid moet gebied word vir vrae en die uitklaar van onduidelikhede.
• Die ouers en die leerder behoort toegang gebied te word tot inligting in die skool se besit, wat gebruik kan word ter verdediging van die leerder. Afskrifte van die verklarings moet aan hulle gegee word.
• Die erns van die klag en die moontlike straf wat opgelê kan word, behoort aan die leerder en sy/haar ouers verduidelik te word. Hulle moet ook onder die besef gebring word dat alle getuienis getoets kan word deur kruisondervraging.
• Die ouers en leerder behoort geleentheid gebied te word om vrae en/of versoeke te rig.
1. Die dissiplinêre verhoor
a. Die volgende prosedure behoort gevolg te word:
• Die persoon wat die ondersoek na die klag van ernstige wangedrag hanteer het (skoolhoof of senior opvoeder) tree as aanklaer op en lees die klag vir rekorddoeleindes hardop uit. Die voorsitter bied daarna aan die leerder geleentheid om “skuldig” of “onskuldig” te pleit.
• In die geval waar die leerder “skuldig” pleit, behoort die voorsitter steeds vrae te vra ten einde inligting te bekom ter ondersteuning van die pleidooi.
• In die geval waar die leerder “onskuldig” pleit, moet die volgende prosedure gevolg word:
• Die aanklaer hou die bewyse voor uit verklarings gelewer deur die getuies en bied hulle geleentheid om dit te bevestig.
• Waar die aangeklaagde leerder getuienis lewer, is die aanklaer daarop geregtig om die leerder, of enige ander getuie vir die verdediging, onder kruisverhoor te neem.
• Die Voorsitter en enige ander lid van die dissiplinêre komitee is in belang van regverdigheid daarop geregtig om enige getuie te ondervra ten einde meer duidelikheid te kry oor die getuienis gelewer.
• Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die voorsitter namens die dissiplinêre komitee, ingevolge artikel 33(2) van die Grondwet, redes moet verskaf vir hul bevindinge.  Hierdie redes moet billik en regverdig wees en op relevante inligting gebaseer word. Die ouers en leerder moet skriftelik van die uitslag van die verhoor in kennis gestel word.
• In die geval waar die leerder geskors word hangende die reaksie van die Hoof van die Onderwysdepartement (SG) op ‘n bevinding ter uitsetting van die leerder, moet die notule van die verhoor en die bevindinge onmiddellik gestuur word aan die kantoor van die SG.
• ‘n Afskrif van die notule moet by die skool geliasseer word.
• Alle leerders het die reg op appèl.
 
1. Besluitneming oor die mees toepaslike straf (Faktore wat in ag geneem moet word by oorweging van die mees toepaslike straf):
• Die Leerder:
a. Ouderdom en ontwikkelingsfase (‘n 8-jarige en ‘n 15-jarige kan nie dieselfde hanteer word nie).
b. Houding t.o.v. skoolwerk en medeleerders.
c. Dissiplinêre rekord en bereidheid tot verandering.
d. Die leerder se redes vir die oortreding.
e. Die leerder se berou en gewilligheid om die oortreding reg te stel.
 
• Tipe oortreding en die omvang daarvan
a. Relevante omstandighede.
b. Die effek wat die oortreding op ander gehad het.
c. Die frekwensie van die oortredings.
d. Die omvang van skade en verlies.
 
• Die verantwoordelikheid van die skoolgemeenskap
a. Neem verantwoordelikheid vir begeleiding van die leerder deurdat die volgende oorwegings in korrektiewe aksies ingebou word: Kompensasie, herstel, afskrikking, en voorkoming.
 
1. Dissiplinêre Oorsiglys
 
• Om te verseker dat die dissiplinêre optrede regverdig is, kan die volgende vrae gevra word:
• Is die rede vir dissiplinering geldig (word die skool se gedragskode of enige ander wetgewing oortree?)
• Ken die leerder die reëls?
• Het hy/sy genoegsame waarskuwing ontvang?
• Is die aard van die oortreding aan die leerder verduidelik?
• Is daar genoegsame bewyse van die oortreding? Is die bewyse geldig en aanvaarbaar?
• Is ‘n verhoor volgens die regte prosedure gehou in die geval van ernstige wangedrag?
• Is die straf konsekwent vir soortgelyke oortredings, maar met oorweging van die omstandighede?
• Is die leerder en die ouers ingelig oor die redes vir die straf?
• Is die straf regverdig – was daar goeie rede?

Kontak Ons | Contact Us

Posbus 306
Loopstraat 47
Longacres
Langebaan, 7357

P.O. Box 306
47 Loop Street
Longacres
Langebaan, 7357

Facebook

Instagram

Longacres Private School Langebaan YouTube channel

covid 19